Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BEVO BVBA

1.

Bevovini.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Bevo BVBA, (BTW/KBO Nr.: BE 0471.684.670), met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Krombrakenstraat 6 en met verkoopspunt te 2460 Kasterlee, Rode Akkers. Enkel deze Algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Bevo BVBA en de klant. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Bevo Bvba.

2.

Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijs. De prijzen zijn weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen zoals BTW of enige andere taks, doch exclusief leveringskosten. De verzend- en leveringskosten zijn ten laste van de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerd producten. De verzend- en leveringskosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling.

3.

Bevovini / Bevo BVBA behoudt zich het recht voor o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op de hoogte te brengen van deze wijzigingen na bestelling. De aanduiding van de beschikbare voorraden op de website Bevovini / Bevo BVBA zijn louter informatief  en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bevovini / Bevo BVBA behoudt zich eveneens het recht voor een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer in voorraad blijkt te zijn. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of geheel te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

4.

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend en vertraging op de aangegeven leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De wijnen worden aan huis geleverd, verhoogd met de leveringskosten die kunnen worden geraadpleegd op onze website.

5.

Bevovini / Bevo Bvba blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van algehele betaling van de facturen. De klant erkent dat hij/zij ten laatste op de dag van de levering van deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft.

6.

De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen door de klant. De klant dient onverwijld doch binnen de 48 uur na levering Bevo Bvba van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk in kennis stellen. In dat geval is Bevo Bvba enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende wijn of conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Indien door de klant bij levering beschadigingen aan het product worden vastgesteld, dewelke deze ongeschikt maken voor het doel waarvoor deze bestemd was, dient de klant Bevovini / Bevo BVBA hiervan onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uren na levering in kennis te stellen, met staving van de beschadiging door voorlegging van duidelijke foto’s. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan Bevo Bvba. Alle geleverde wijnen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van de consument geldt de minimum wettelijke garantieregeling. Bevo Bvba draagt geen aansprakelijkheid  voor situaties van overmacht of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge onder meer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. Bevo Bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van Bevo Bvba is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet of grove schuld, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, exclusief BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen.

7.

Bevo Bvba biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon of digitale afleverbevestiging heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Bevo Bvba, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Recht op teruggave wordt niet aanvaard voor volgende producten:

- geopende flessen die toch niet proefden naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.

- onvolledige, beschadigde of vuile artikels

- kelderresten

8.

Wanneer de klant vaststelt dat een wijn een kurksmaak heeft, kan de klant deze fles, zo vol mogelijk en met de originele kurk, retourneren naar Bevo Bvba. Bevo Bvba zal deze omruilen tegen eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Bevo Bvba betaalt in geen geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild. Deze service is enkel mogelijk mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 3 maanden na aankoop van de wijn.

9.

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het aankopen van alcohol bepaald is op 16 jaar  en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor personen dewelke niet aan deze leeftijdsvereisten voldoen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant uitdrukkelijk aan de minimale leeftijdsvereisten te voldoen.

Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd  van de afnemer op het moment van de levering of de afhaling, wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer op geen enkele wijze kan aantonen dat deze wel degelijk de toepasselijke minimumleeftijd heeft bereikt, heeft Bevovini / Bevo BVBA het recht de transactie te annuleren.

10.

De persoonlijke gegevens die de klant aan Bevovini / Bevo BVBA bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Bevovini / Bevo BVBA. Het klantenbestand van Bevovini / Bevo BVBA wordt op geen enkel moment medegedeeld of overgedragen aan derden.

11.

De facturen van Bevo Bvba zijn contant betaalbaar bij afhaling of levering. Ieder op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand op de hoofdsom incl. BTW en met een forfaitaire schadevergoeding aan 10% met een minimum van 50,00 €.

12.

Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.